LMPI


News

Return to the list

LMPI project - first summary

12/1/2017

NEWS_IMAGE_ALT

Proiectul LMPI – primele totaluri

Dna Noemi De Luca, reprezentanta evaluatorului intern al Proiectului „Licență, Master profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și a rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam” (LMPI), realizat în cadrul Programului Erasmus+, a efectuat o primă misiune de audit în RM, inclusiv la UTM – coordonator național.

Ținând cont de recomandările Procesului Bologna şi cadrul Tuning, reprezentanta LMPI s-a întreţinut cu administrația UTM, prorectorii pentru studii și relații internaționale, conducerea FCIM şi membrii echipei proiectului. În cadrul acestor întrevederi au fost analizate strategiile universităţilor europene privind renovarea învăţământului universitar ingineresc, implementate la UTM, calitatea executării proiectului LMPI, implementarea procedurilor de acreditare a curriculumurilor, colaborarea cu agenţii economici, exploatarea echipamentelor partenerilor din domeniul TIC pentru instruirea studenţilor, profesorilor şi adulţilor de-a lungul vieţii, relaţiile de colaborare dintre UTM cu universităţile străine pe multiple planuri, inclusiv eliberarea de diplome duble, progresul activităţilor derulate în proiect, gradul de satisfacţie, aşteptările şi interesele tinerilor studioși, angajaţilor UTM şi ai întreprinderilor implicate în proiect pentru implementarea noului curriculum. În vizorul evaluatorului s-au aflat și planul strategic de implementare a proiectului, inclusiv conţinutul curriculei şi procedurile de acreditare ale acesteia, mobilitatea studenţilor, nevoile de formare a specialiştilor şi angajarea lor în câmpul muncii. După cum a menţionat dr., conf. univ. Victor BEȘLIU, coordonator național, LMPI este un proiect interinstituțional și are un pronunțat caracter inovativ de abordare globală și interdisciplinară în crearea de noi locuri de muncă IT, în curriculum-ul de formare, pentru proiectarea și punerea în aplicare a noilor produse de formare în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor (EQF) și Procesul Bologna, prin cursuri de formare disponibile în instruirea deschisă la distanță (IDD) din resurse de învățare digitale, formarea de noi competențe.

În procesul de implementare (până la 15.10.2019) sunt antrenați 31 de participanți originari: câte 1 din Franța, Bulgaria, Grecia, Germania și Spania, 2 din Italia, 3 din Vietnam și câte 10 din RM și Kazahstan, inclusiv 19 universități din UE, Kazahstan, Vietnam și RM – UTM, Universitatea din Bălți, USM, ASEM.

În proiect se urmărește realizarea următoarelor obiective: favorizarea reformei și modernizării învățământului superior în țările partenere, îmbunătățirea calității și relevanței învățământului superior, încurajarea dezvoltării reciproce a resurselor umane, ameliorarea nivelului de prezență în rețea a instituțiilor de învățământ superior și instituțiilor de cercetare între țările partenere și ale statelor membre ale UE, modernizarea curriculei în discipline academice identificate ca priorități de către țările partenere prin intermediul Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), sistemul de trei cicluri și recunoașterea diplomelor.

Participanții în proiect din RM și-au propus: elaborarea a două programe noi de învățământ accesibile în IDD pentru dezvoltarea și protejarea aplicațiilor, a sistemelor și a rețelelor informatice în companii, adaptate nevoilor acestora la ciclul I, licență „Administrarea și gestionarea sistemelor și rețelelor informatice” şi la ciclul II „Master profesional în administrarea și gestionarea sistemelor și rețelelor informatice în companii; înmatricularea în cadrul celor patru universități participante a cel puțin 180 de studenți la licență și 90 – la master; perfecționarea a 8 cadre didactice în UE; crearea unui sistem modular de formare pe tot parcursul vieții în același domeniu de instruire și formarea a 50 de profesioniști; instituirea unui centru de excelență în cadrul UTM etc.

La un an de la implementarea proiectului, constatăm că am realizat integral cele planificate, inclusiv am încheiat munca organizatorică, au avut loc două ședințe ale atelierelor de lucru GPR 1 și GPR 2 la care au participat reprezentanți din UE (Grenoble, Franța și Universitatea din Piraeus, Grecia), a fost efectuat un sondaj online destinat identificării competențelor, elaborării fișelor de program și a curricumulurilor pentru programele de licență și master, au fost analizate rezultatele sondajului, identificate competențele și elaborate fișele specialităților pentru programele de licență și master profesional în domeniul protecției informației, au avut loc 4 misiuni de consultanță și activități comune ale partenerilor din Italia, Franța și Grecia cu echipele din RM, în cadrul atelierului de lucru, organizat de partenerii de la Uninettuno (Italia) și GIP FIPAG (Franța), a fost verificată documentația financiară și raportările în primul an de activitate pentru participanții în proiect din toate cele 29 de instituții. La acest capitol echipa RM a fost declarată campion. Iar recent a avut loc o misiune de monitorizare a activităților din partea Oficiului Central Erasmus+ (Bruxelless) și o misiune de audit din partea auditorului intern al proiectului (CESIE, Italia).

Dna Noemi De Luca a dat o apreciere înaltă activității echipei pe parcursul primului an, a formulat propuneri şi sugestii privind asigurarea reuşitei proiectului. 

Source:  http://www.utm.md/mesager/2017/mu-decembrie-2017.pdf